خدمات و پشتیبانی تجهیزات یدکی:

قطعات یدکی اوریژینال دستگاه های کلینیکال تشخیصی قلب و عروق شامل:

کابل بیمار مخصوص تست ورزش گیره ایی

کابل بیمار مخصوص تست ورزش دکمه ایی

کابل بیمار مخصوص رکوردرهای هولتر ECG

کابل بیمار مخصوص الکتروکاردیوگراف

کاف های مخصوص رکوردرهای هولتر فشارخون

موتور شیب مخصوص تردمیل های تراکمستر TMX425 / TMX428 Elevation motor – Metal ear

اینورتر سرعت Lesson 230V Inverter TMX425/ TMX428

برد تغذیه تردمیل  TMX425 Power supply board

برد تغذیه تردمیل تراکمستر TMX428

درایو برد سرعت تردمیل تراکمستر TMX428

فیوز محافظ شدت جریان برق تردمیل های TMX425 / TMX428

تسمه موتور(تایم) تردمیل های تراکمستر TMX425 / TMX428 Belt Drive

فیوزهای تردمیل های تراکمستر TMX425 / TMX428 Breaker 1/4A, 3A, 1A, Trackmaster

چست لید مخصوص تست ورزش، هولترمانیتورینگ ECG ژل جامد و مایع

کابل دیتای مخصوص کام تردمیل های تست ورزش

کابل افزایش طولی شیلد دار مخصوص کابل های بیمارتست ورزش طول کوتاه