رویدادها

کنگره سراسری تازه های قلب و عروق http://www.iranathero.ir/

سالن همایشهای برج میلاد

پنجاه و سومین وبینار علمی انجمن اینترونشنیستهای جنوب کشور https://www.ircme.ir/App_web/(user)/(inclusive)/plan/list